Omschrijving

De kans om aan ‘de Tsjoele’ te wonen komt niet zo vaak voorbij, want aan dit doodlopende stukje van De Tsjoele staan slechts 3 huizen. Vrijwel uitsluitend geschikt als bouwkavel.

Het is alleen om die reden al een zeer bijzonder plekje. Maar er is meer: het vrije landelijke uitzicht en de ligging op slechts 1,5 km van Gorredijk maakt het uniek. De rust van het buiten wonen, met het gemak van de voorzieningen op fietsafstand…. Fantastisch toch!? De kavel is inclusief oprit circa 3900 a 4000 m². De oprit is totaal ongeveer 850 m².

Vanwege de staat van de woning blijft de vraag: is het een bouwkavel of een uitdaging?
Gezien de huidige eisen en wensen lijkt het ons een mooie bouwkavel, maar ben je zelf erg handig en hou je van een uitdaging? Dan liggen er ook kansen! Eigen middelen zijn bij verbouw/renovatie wel vereist, anders zal een geldverstrekker geen medewerking verlenen. Informeer hier vooraf naar om teleurstellingen te voorkomen.

De voorkeur van verkoper gaat uit naar een koper die nieuw wil bouwen op de kavel.
Het bestemmingsplan geeft mogelijkheden voor een vrijstaande woning met de volgende kenmerken: Wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat deze ondergeschikt zijn aan de woonfunctie en wordt uitgeoefend door een bewoner van de woning;

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

• als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
• hoofdgebouwen dienen te worden gesitueerd op de plek op het bouwperceel waar die
bestaan ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan; Vrijstelling mogelijk: ten behoeve van
het situeren van (een deel van) een hoofdgebouw op een andere dan de bestaande locatie op een bouwperceel, met
dien verstande dat de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
• de oppervlakte per hoofdgebouw mag niet meer dan 150 m² bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte
indien deze meer is;
• de goothoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande
goothoogte indien deze meer is;
• de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande bouwhoogte indien deze
meer is;
• de dakhelling mag niet minder dan 30° bedragen, dan wel ten minste het bestaande aantal graden indien dit minder is.
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
• (a) de gezamenlijke oppervlakte aan aan-, uit- en bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m²
*, met dien verstande dat ten hoogste 50% van het achtererf mag worden bebouwd;
• * in afwijking van het bepaalde onder a mogen aan-, uit- en bijgebouwen en overkappingen
worden gebouwd tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m² indien de oppervlakte van het bestemmingsvlak
tenminste 1500 m² bedraagt;
• de goothoogte van een aan- of uitbouw, een aangebouwd bijgebouw of een aangebouwde
overkapping zal ten hoogste gelijk zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw plus 0,30 m;
• de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw of een vrijstaande overkapping zal ten hoogste
3,50 m bedragen;
• indien een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping wordt voorzien van een kap, zal de dakhelling ten
hoogste de dakhelling van het hoofdgebouw bedragen;
• bijgebouwen dienen binnen een afstand van 25 m van het hoofdgebouw te worden gesitueerd;
• aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op ten minste 1 m achter (het verlengde van) de naar de
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
• de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de perceelsgrens mag
• niet minder dan 1 m bedragen, dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is.

Dit is een samenvatting van het bestemmingsplan. Het gehele bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Opknappen mag, maar dan is een investering van minimaal € 100.000,– noodzakelijk. Eigen middelen zijn bij verbouw/renovatie wel vereist, anders zal een geldverstrekker geen medewerking verlenen. Informeer hier vooraf naar om teleurstellingen te voorkomen.

Bijzonderheden:
• Eenvoudige sanitaire voorzieningen
• Eenvoudige keuken
• Elektrisch: 2 groepen, geen aardlekschakelaars
• Woonoppervlakte ca. 90 m²
• Bijgebouwen totaal ca. 100 m²
• Het pad is belast met recht van weg naar nummer 4
• Niet zelf bewoningsclausule is van toepassing (meer info bij de makelaar)
• De koper heeft een keuze qua kavelvorm, een rechte achter grens of schuin lopend
• Artikel t.a.v. gebreken risico koper wordt opgenomen (meer info bij de makelaar)
• Gezien de ouderdom van het gebouw zal voor de sloop een asbestinventarisatie uitgevoerd moeten worden. Omdat het
perceel al een woonbestemming heeft hoeft er geen bodemonderzoek uitgevoerd te worden als de woning op exact
dezelfde plaats van de huidige woning gebouwd gaat worden. Als de nieuwe woning ergens anders op het perceel
gebouwd gaat worden, zal wel een bodemonderzoek gevraagd worden.