Mijn favorieten

Koopsubsidie

Helaas is de koopsubsidie niet meer mogelijk. De pot is sneller leeg geraakt dan verwacht. Er wordt in Den Haag nog druk gedebateerd over een vervolg, maar voorlopig is de regeling gestopt! Mocht er verandering in komen dan informeren wij u natuurlijk direct!

Laatste stand van zaken vóór de stopzetting:
Op woensdag 31 maart debatteerde de Algemene Tweede Kamercommissie voor WWI met demissionair minister van Middelkoop over de Stimuleringsregeling Woningbouw, de Starterslening en de Koopsubsidie. Met name het laatst genoemde onderwerp deed veel stof opwaaien, zowel in den lande als tijdens het debat. Het kabinet heeft eerder besloten om de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) ‘uit te faseren’, hetgeen erop neer dat de Koopsubsidiepot niet meer wordt aangevuld. Was aanvankelijk nog de verwachting dat nog tot najaar 2010 kon worden verstrekt, inmiddels is duidelijk dat door toename van aanvragen eerst eind mei en nu zelfs half april de laatste gegadigden zich kunnen melden.

Een meerderheid in de Kamer is niet gelukkig met het wegvallen van de succesvolle regeling en ziet het budget graag aangevuld. Er leek een oplossing voor handen, nu blijkt dat de voor de crisismaatregel Stimuleringsregeling Woningbouw uitgetrokken en in drie tranches verdeelde 300 miljoen euro niet volledig wordt benut. Dit resterend geld kan naar de BEW-pot, zo was de gedachte.

Van Middelkoop vindt dit voorstel onvoldoende aansluiting hebben op de bestemming van deze gelden en vreest bovendien dat de derde en laatste tranche van 100 miljoen hierdoor in gevaar wordt gebracht. In krachtige bewoordingen gaf hij zelfs aan afstand te nemen van een motie, ook al zou deze worden aangenomen. Omdat het een ministeriele regeling betreft bestaat die ruimte formeel voor hem. De Kamer is hiervan teruggeschrokken en lijkt niet door te bijten.

VVD-Kamerlid Van der Burg kwam in haar inbreng al met een alternatieve route naar aanvullend budget om de Koopsubsidie in ieder geval nog langer draaiende te houden. Zij heeft een ‘potje’, ondergebracht bij het Waarborgfonds Eigen Woningbezit, ontdekt waarop tot op heden geen aanspraak wordt gemaakt.

Deze onbenutte 40 miljoen euro kan wat haar betreft naar de BEW-pot. Haar collega-Kamerleden vonden dit op zijn minst een te overwegen alternatief en hebben de minister desgevraagd en na een hectisch debat de gelegenheid gegeven om vóór aanstaande dinsdag 12.00 uur te reageren. In de loop van volgende week moet dus meer duidelijk worden.

Om zo actueel mogelijk op de hoogte te zijn: volg ons op TWITTER


Voor info over de koopsubsidie verwijzen wij naar de site van Agentschap.