Mijn favorieten

Starterslening


Let op: op dit moment is er geen geld beschikbaar voor startersleningen. Zodra er weer voldoende geld beschikbaar is, kunnen er weer aanvragen worden ingediend.

Goed nieuws voor starters! Gelukkig heeft de gemeente Opsterland besloten om toch door te gaan met het vertrekken van startersleningen!  Wat heeft de starter hier aan? Heel veel! Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.

 

U wilt voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft kunt u uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Blijken de woonlasten te hoog voor uw inkomen? In Opsterland is de starterslening mogelijk! 

 

Ter informatie toch nog onderstaande tekst:

Gemeenten die de Startersregeling voeren bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. Dat gaat met behulp van een heel aantrekkelijke lening, de zogeheten Starterslening. Met deze lening kunt u in de meeste gevallen toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Werking Starterslening
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening kent een rente vaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Totale financiering
De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en – als aanvulling daarop - de Starterslening. De (eerste) hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze. De Starterslening sluit u af bij SVn. Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning. 

Op dit moment kun je meer lenen dan de waarde van de woning. Dit is om de bijkomende kosten mee te financieren, die gemiddeld uitkomen op ongeveer 6 procent. Vanaf 2013 geldt een maximale lening van 105 procent van de waarde van de woning, deze wordt daarna jaarlijks steeds met 1 procent verlaagd worden tot je in 2018 nog maar 100 procent kan lenen.
Vanaf 2013 gaat de maximale lening dus stapsgewijs omlaag:

2013 : 105% van de woningwaarde
2014 : 104%
2015 : 103%
2016 : 102%
2017 : 101%
2018 : 100%

Dit betekent dat je als starter eigen geld moet hebben om een eigen woning te kunnen kopen. En niet een heel klein beetje. Een starter op de woningmarkt die in 2018 200 duizend euro wil lenen voor een huis met diezelfde prijs, moet 12 duizend euro spaargeld hebben.


Meerwerk of onderhoud kan worden meegenomen in de financiering, maar telt niet (altijd) mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor 0513-460101 of surfen naar de website van Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
 
De specifieke eisen die de gemeente Opsterland stelt kunt u hier lezen!
 

Starters op de woningmarkt kunnen gebruik maken van de VROM starterslening.

 

Wat is een starterslening?

De starterslening is een lening van de gemeente die huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid geeft om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper. De aanvullende lening maakt een koopwoning bereikbaarder voor mensen die hun eerste woning kopen. Let op: de starterslening is - zoals de naam al aangeeft - uitsluitend bedoeld voor starters! Dus mensen die hun allereerste huis kopen. Eén van de voorwaarden waar aan voldaan moet worden, is het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 

Een starterslening is dus een aanvullende lening  bovenop de reguliere lening om de aankoop van het eerste huis mogelijk te maken. De NHG bepaalt bij een hypotheekaanvraag de hoogte van de te verstrekken lening. Stel dat de bank u, volgens de NHG, "maar" een hypotheek kan verstrekken van € 150.000,=, terwijl de woning die u wilt kopen €  176.000,= (inclusief verwervingskosten) kost. U komt dan € 26.000,= te kort en kunt u in principe deze woning niet kopen. Met een aanvullende lening, de starterslening, zou dit probleem opgelost kunnen worden. Voor deze groep starters is deze VROM Starterslening bedoeld. Een starter die zonder problemen een hypotheek kan krijgen, komt dus niet in aanmerking voor een starterslening. Uw makelaar of adviseur kan voor u berekenen of u wel of niet in aanmerking komt voor deze starterslening.

 

Let op, beperkt geld beschikbaar!

Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door het college jaarlijks vast te stellen bedrag. Wanneer het bedrag aan uitgezette leningen is bereikt, kan geen lening meer worden verstrekt. Dit kan dus betekenen dat we starters die voldoen aan alle voorwaarden, toch moeten afwijzen omdat het beschikbare budget op is. 

 

Wat is het voordeel van een starterslening?

Over de starterslening hoeft u de eerste drie jaar geen rente te betalen. Ook betaalt u geen aflossing. Elke drie jaar wordt opnieuw naar  uw inkomenssituatie gekeken door SVn, niet door de gemeente. Bent u meer gaan verdienen, of heeft u bijvoorbeeld een meeverdienende partner gekregen, dan gaat u hoogstwaarschijnlijk over de lening rente (is weer aftrekbaar van de belastingen) en aflossing betalen. Na 15 jaar vindt de laatste toets van het inkomen plaats. De resterende lening moet bij verkoop of aan het einde van de looptijd (30 jaar) worden terugbetaald.

 

Wat verstaan we onder het begrip starter

Een starter is een volwassen persoon (18 jaar of ouder) die nog niet eerder een kavel of woning heeft gekocht of in eigendom heeft verkregen en die sociaal of economisch gebonden is aan Opsterland.

In geval van een huishouden (koppel) hebben geen van beide personen eerder een kavel of woning gekocht of in eigendom verkregen.

 

Sociale binding

Minimaal één lid van het (te vormen) huishouden woont in de gemeente Opsterland of heeft hier eerder 10 jaar aaneen gesloten gewoond (in de bevolkingsboekhouding ingeschreven gestaan).

 

Economische binding

Minimaal één lid van het huishouden werkt in de gemeente Opsterland als zelfstandige of in loondienst (actieve dienst; minimaal 18 uur; arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; werkgever gevestigd in de gemeente Opsterland).

 

Waarvoor kunt u een starterslening aanvragen?

Voor de koop van zowel een bestaande koopwoning als een nieuwe koopwoning in Opsterland waarvan de kosten niet hoger mogen zijn dan € 200.000,= inclusief verwervingskosten.

Voor een bijzondere categorie woning, de zeer energiezuinige en duurzame woning (CO2 neutraal), mogen de kosten niet hoger zijn dan € 230.000 inclusief verwervingskosten.

 

Tot welk bedrag kan de Starterslening Opsterland maximaal verstrekt worden?

De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning. In Opsterland is besloten dat de maximale hoogte van lening € 30.000,= bedraagt.

 

Komt u in aanmerking voor een starterslening?

De gemeente beoordeelt of u aan de criteria van de doelgroep voldoet. Voldoet u aan de omschrijving van “starter” en heeft u daadwerkelijk een voorlopig koopcontract voor uw eerste woning, dan ontvangt u van ons een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier stuurt u ingevuld en met de hierbij gevraagde stukken voor verdere afhandeling naar SVn.

 

Binnen vier weken ontvangt u, gerekend vanaf het moment dat de complete aanvraag is ontvangen door SVn, de toewijzing van de gemeente en de offerte van de lening van SVn. Als u deze offerte accepteert, kan vervolgens bij de notaris de hypotheekakte(n) opgemaakt worden en de koop van de woning formeel geregeld worden.

 

Meer  informatie over de starterslening is te vinden op de website van Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 

Overdrachtsbelasting per 1 juli 2012 structureel verlaagd naar 2 procent

Om de woningmarkt te stimuleren heeft het Kabinet in 2011 besloten om het tarief voor de overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012 te verlagen van 6% naar 2%. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Dit heeft gevolgen voor starters die een bestaande woning willen kopen. De verlaging van de overdrachtsbelasting is van directe invloed op de regelgeving van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hierin was opgenomen dat de verwervingskosten van een bestaande en nieuwbouw woning bestaan uit de koopsom danwel koop/aanneemsomvermeerderd met 12% voor de bijkomende kosten. Vanwege de verlaging van de overdrachtsbelasting is dit percentage verlaagd naar 8%. Het percentage van de bijkomende kosten dat u mee kunt financieren is per 1 januari 2013 verlaagd naar 5% (NHG normen, januari 2013). Bij aankoop van een bestaande woning dient u echter nog steeds uit te gaan van ongeveer 8%. Dit betekent dat u mogelijk een deel uit eigen middelen moet financieren.

 

Meer informatie

Meer informatie over de starterslening kunt u krijgen bij Jan René van der Hoek, telefoonnummer (0512) 386 340 of e-mail grondverkoop@opsterland.nl.