Ga naar de inhoud

Ruim 650 woningen in de pijplijn

Bron: www.sa24.nl wo 7 feb 2024, 08:10

GORREDIJK Verdeeld over negen grote projecten worden er de komende jaren ruim 650 woningen gebouwd in de gemeente Opsterland. Onderdeel van de plannen is een nieuw groot project met 300 woningen in Loevestein in Gorredijk.

Veruit het grootste deel van de nieuwe Opsterlandse woningen wordt gebouwd in Gorredijk. In een overzicht dat het college van B en W na vragen van GroenLinks naar de raad stuurde, worden meer details over de invulling bekend. Opsterland kondigde in november vorig jaar al aan snel verder te willen met Loevestein fase 4 Zuid. Toen werd gesproken over 67 woningen, in de nu gepresenteerde plannen gaat het om 85 woningen. 

Ook de verdeling van het type woningen is nu bekend. Het gaat om een mix van 18 koopappartementen, 27 vrijstaande koopwoningen en 8 halfvrijstaande koopwoningen, alle boven de 390.000 euro vrij op naam (v.o.n.). Daarnaast worden er 12 vrijstaande koopwoningen onder deze prijs gebouwd en 20 middenhuurwoningen (maximaal 1.100 euro per maand). Het bouwrijp maken en de uitgifte van de kavels staat gepland voor de tweede helft van 2024. Deze fase sluit aan op de 49 woningen die Bouwbedrijf Van Wijnen de laatste jaren realiseerde in fase 4 Oost.

Loevestein fase 5

Ondertussen worden ook de contouren duidelijk van Loevestein fase 5. Het gaat om 300 woningen in het gebied tegenover School Loevestein, aan beide zijden van ontsluitingsweg It Goarrefean. Het betreft een mix van 90 sociale huurwoningen, 120 betaalbare koopwoningen (onder 390.000 euro) en 90 koopwoningen (boven 390.000 euro). Het bouwrijp maken van deze woningen en de uitgifte van de kavels staat gepland voor het tweede deel van 2025. 

De andere projecten in Gorredijk waren eerder al bekend. Op de voormalige locatie van timmerfabriek De Vries zijn de voorbereidingen al in volle gang voor de bouw van de eerste van in totaal 95 woningen (plan De Vrieswijck). Op de locatie van De Miente aan De Hoop bouwt Elkien dertig huurappartementen waarvan twintig voor jongeren met een beperking en tien voor reguliere huur. Aan de kant van de Mientewei staan tien grondgebonden levensloopbestendige koopwoningen gepland op grond die Elkien aan een projectontwikkelaar wil verkopen. Realisatie van dit plan staat gepland voor 2025.

Andere dorpen

De projecten in de andere Opsterlandse dorpen zijn ook al eerder bekendgemaakt. Het gaat om 38 woningen in plan Aylvalaan in Bakkeveen, 28 woningen in plan Fûgelliet Noord in Ureterp, 26 woningen in plan Kolderveen in Terwispel, 16 woningen in plan Langezwaag Noord en 23 woningen in het plan Koopmanslocatie in Nij Beets. Daarnaast zijn er nog kleinere plannen in Wijnjewoude (8 woningen) en Siegerswoude (4 woningen). Deze plannen worden tussen 2024 en 2026 gerealiseerd, als alles volgens planning verloopt.

Opsterland heeft over de bouw van woningen afspraken gemaakt in de Regionale woondeal Zuidoost Fryslân: minimaal 530 woningen tussen 2022 en 2030. De eigen ambitie in de Opsterlandse woonvisie gaat verder: duizend voor 2035. De Nationale Woon- en Bouwagenda gaat bij de te bouwen woningen uit van minimaal dertig procent sociale huurwoningen en minimaal veertig procent betaalbare woningen. De hierbij door het Rijk gehanteerde grenzen zijn een maandelijkse huur van 1.100 euro en 390.000 euro vrij op naam voor koopwoningen.

Betaalbaar

De Opsterlandse gemeenteraad riep via een motie het college vorig jaar september op om minimaal een kwart van het aantal koopwoningen aantrekkelijk te maken voor starters. Hierbij rekent de raad op een maximale prijs van 250.000 euro. Het college moet nog onderzoeken hoe ze aan deze wens van de raad tegemoet kan komen.

Opsterland werkt ook nog aan een regionale woonzorgvisie, waarin aandacht is voor ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Het gaat om nultredenwoningen met slaap- en badkamer gelijkvloers met woonkamer en keuken, om geclusterde woonvormen waar woningen worden gecombineerd met centrale ontmoetingsplekken en om Volledig Pakket Thuiswoningen, waarbij pleegzorg kan worden gegeven. Het Rijk schat de behoefte in Opsterland op 210 van dergelijke woningen.

De link naar het originele artikel in de SA staat hier: https://www.sa24.nl/nieuws/nieuws/28524/ruim-650-woningen-in-de-pijplijn

Download hier de woonvisie van de gemeente Opsterland.

Appje sturen?