Omschrijving

In opdracht van de gemeente Opsterland is besloten een voormalige school in Lippenhuizen te verkopen middels een inschrijfprocedure.

Hoewel het is toegestaan om het pand te bezichtigen, is dit feitelijk niet nodig. In verband met de corona uitbraak ook niet wenselijk. De gemeente geeft ontwikkelaars en bouwers e.d. de kans om nieuwbouw te plegen op deze locatie. Bij koop is derhalve sloop van de huidige opstallen een verplichting.
 
We dagen projectontwikkelaars, bouwers en dergelijke bedrijven uit om een mooi en vooral passend plan te maken voor de realisatie van 4 tot 6 woningen op deze locatie. Na het bereiken van overeenstemming over de beoogde invulling zal de gemeente de ruimtelijke procedure inzetten om de beste invulling ook daadwerkelijk te realiseren.
 
Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om tot 29 mei 2020 om 16.00 uur een schriftelijk bod uit te brengen op het pand/perceel.
Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier (onderdeel van de verkoopbrochure). De verkoper houdt zich het recht van gunning* voor.
Eventuele voorlopige gunning zal plaats vinden op 10 juni 2020.
De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk 24 juli 2020.
 
Voorwaarden:

  • Vanaf de verkoperszijde geldt het voorbehoud van goedkeuring van de transactie door het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opsterland tot uiterlijk 24 juli 2020.
  • Verkoper zal niet instemmen met het voorbehoud van financiering en/of een voorbehoud van verkoop eigen woning en/of bouwkundige keuring. Onderzoek naar de staat kan plaats vinden op verzoek gegadigde.
  • De eigendomsoverdracht dient uiterlijk 14 augustus 2020 plaats te vinden.
  • De huidige opstallen moeten verplicht gesloopt worden
  • De nieuwbouw van woningen moet passen in de omgeving
  • Binnen 2 jaar na overdracht dienst gestart zijn met de bouw
  • Het risico van eventuele planschade ligt bij koper

  
Bestemming:
De huidige bestemming is Maatschappelijke doeleinden. De gemeente Opsterland heeft aangegeven mee te willen werken aan het wijzigen van de bestemming naar een woonbestemming voor 4 tot 6 woningen.  
De kosten welke gemoeid zijn met het wijzigen van de bestemming komen voor rekening van verkoper (gemeente Opsterland). Dit betreft uitsluitende de kosten die de gemeente normaliter zelf in rekening brengt, dus niet kosten van eventuele in te schakelen externe (advies/onderzoeks-) bureau’s, indien nodig voor uw plannen.
 
Asbest:
Uit een asbestinventarisatie is gebleken dat er asbesthoudende stoffen verwerkt zijn tijdens de bouw, hiervoor verwijzen we naar de samenvatting uit het inventarisatierapport. Zie verkoopbrochure.
 
Bomen:
Als voor de realisatie van dat plan een aantal bomen gekapt moet worden dan zal hiervoor eventueel een kapvergunning aangevraagd moeten worden. Belangstellenden moeten dan ook in het plan aangeven welke bomen hiervoor gekapt moeten worden of misschien verplaatst. Meer informatie over het gemeentelijke kapbeleid (of specifiek over dit adres) kunt u vinden via vergunningcheck.nl.
 
De overdrachtsbelasting op de koopsom is 6%.
 
De overdracht zal plaats vinden bij Rispens Notarissen te Gorredijk.
 
Kadastraal:
Kadastraal bekend als Lippenhuizen, sectie B, nummer 3686 en 3729 (deels), samen groot circa 38 are en 95 centiare (3895 m²). Het betreft volle eigendom.
 
Lippenhuizen:
Lippenhuizen is een gezellig dorp met basis voorzieningen waaronder een kleine supermarkt, cafetaria/eetgelegenheid, basisschool, kleuterschool en kinderopvang. Verder een rijk verengingsleven. Lippenhuizen ligt in een schitterende omgeving met bos, heide en landerijen. De plaats Gorredijk met haar vele voorzieningen ligt slechts op enkele kilometers afstand alsmede de A7 Groningen – Heerenveen.
 
Gunning:
* Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Met name de invulling van het plan/project zal van invloed zijn op het besluit van de gemeente inzake de definitieve gunning. Uw plan zal door de gemeente ook voorgelegd worden aan Plaatselijk Belang (PB). De mening van PB kan van invloed zijn op het standpunt van de gemeente. De weging van het totaal (inclusief mening PB) en de eindbeslissing ligt bij het college van B&W.