Ga naar de inhoud

Op deze pagina staan de meestgestelde vragen en antwoorden m.b.t. de bouwkavel De Wyngaerden 9 Luxwoude:

Let op: deze pagina kan worden bijgewerkt zodra er meer vragen / antwoorden bij komen. En als ontbrekende antwoorden alsnog worden ingevuld.

Vraag 1 : kan ik het complete bestemmingsplan voor deze kavel inzien?
Antwoord 1: Dat kan via deze link: Bestemmingsplan De Wyngaerden 9 Luxwoude
Daarnaast is deze PDF m.b.t. de landschappelijke inpassing interessant om te lezen.

Vraag 2: wat zijn de bijkomende ‘kosten koper’?
Antwoord 2: De kavel wordt vrij op naam verkocht*, dat wil zeggen dat de koopsom inclusief btw is en dat er geen overdrachtsbelasting van toepassing is. De notariskosten voor de levering komen voor rekening van verkoper. Kortom: géén kosten koper. Er kunnen overigens nog steeds kosten zijn (bijv. voor de financiering) die voor koper komen, lees de uitgebreide uitleg hier.
* mits de koper geen BTW in aftrek kan brengen. In dat geval is de transactie wel kosten koper.

Vraag 3: welke wachttijden gelden voor aansluiten elektrisch en water?
Antwoord 3: Helaas kunnen we hier geen uitspraken over doen. Mochten we wel informatie krijgen dan zullen we het hier vermelden. Vooralsnog verwijzen we naar uw eigen aannemer en/of bouwbegeleider. Zij hebben soms connecties en oplossingen (bijvoorbeeld een tijdelijke bouwaansluiting?) die invloed hebben op de levertijden. Formeel verwijzen we naar de site www.mijnaansluiting.nl.
Aanvulling: Via een bouwbegeleider kregen we op 11 april 2024 nog de informatie dat er een regeling is voor particuliere aansluitingen (3x80A); deze aanvragen mogen maximaal 18 weken duren. Deze aansluittermijn geldt alleen als er op het elektriciteitsnet voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Zie ook deze link voor meer informatie.

Vraag 4: wat is de vraagprijs van de aanwezige kantoorunits?
Antwoord 4: De vraagprijs bedraagt € 7.500

Vraag 5: is de kantoorunit aangesloten op nutsvoorzieningen?
Antwoord 5: Nee, er zijn op dit moment geen nutsvoorzieningen op het perceel aanwezig

Vraag 6: kan ik de volledige verkoopbrochure downloaden?
Antwoord 6: Ja, dat kan via deze link.

Vraag 7: mag er tijdelijk op het perceel gewoond worden in een woonunit en zo ja is dit vergunningplichtig?
Antwoord 7: Deze vraag hebben we bij de gemeente Opsterland gesteld. Zodra we hier een reactie op hebben van de gemeente laten we het weten op deze pagina. Vooralsnog verwijzen we voor wat betreft vragen over de mogelijkheden m.b.t. bouwen naar de pagina van de gemeente Opsterland hierover.
Aanvulling: op 11 april 2024 reageerde de gemeente Opsterland als volgt op deze vraag: Wanneer er een ontvankelijke omgevingsvergunning is ingediend kunnen we tijdelijke bewoning in een woonnunit toestaan. Wanneer dit korter dan een jaar is, was het gebruikelijk dit dmv een brief toe te staan. Bij een langere termijn is een tijdelijke  vergunning nodig. In beide gevallen is het wel afhankelijk van de positie van de unit (meestal achter op het erf).

Vraag 8: is een mantelzorgwoning op het erf toegestaan?
Antwoord 8: als je aan de regels voldoet is dat zeker mogelijk. Sinds kort bestaat in Opsterland zelfs de mogelijkheid van pre-mantelzorg. Let op: permanent wonen in vrijstaande bijgebouwen is normaliter niet toegestaan. Mantelzorg is hier een uitzondering op. De regelgeving hierover staat op deze pagina.

Vraag 9: is er ook en mogelijkheid om glasvezel te krijgen
Antwoord 9: dat is mogelijk. Er loopt namelijk glasvezel door de straat. Omdat nog niet in alle systemen postcode en huisnummer zijn verwerkt kan het zijn dat dit doorzettingsvermogen vraagt om voor elkaar te krijgen.

Vraag 10: is een kwaliteitsborger verplicht?
Antwoord 10: ja, sinds de invoering van de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van toepassing en is de inschakeling van een externe kwaliteitsborger nodig.

Vraag 11: hoe is de verkoopprocedure?
Antwoord 11: omdat het kopen van een kavel geen alledaagse bezigheid is willen we belangstellenden allemaal de gelegenheid geven eerst informatie in te winnen bij bouwbedrijven, bouwbegeleiders, gemeente, hypotheekadviseur en/of aankoopmakelaar e.d. Deze uitzoekperiode wordt in eerste instantie gezet op 1 mei 2024.

Vraag 12: hoe gaat het verder na 1 mei 2024?
Antwoord 12: daarna geven we alle belangstellenden de kans om tot een nader te bepalen datum een bod uit te brengen. Hierover ontvangen belangstellenden tzt bericht per mail. Verkoper neemt daarna het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse de hoogste te zijn. Het kan namelijk gebeuren, dat als iemand iets lager biedt dan een ander, echter zonder ontbindende voorwaarden, terwijl de hogere bieder met ontbindende voorwaarde voor financiering biedt, dat op dat moment toch wordt gekozen voor degene die het iets lagere bod uitgebracht heeft. Ook de aanvaardingsdatum kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw bod.

Vraag 13: en wat als ik nu al ‘door wil pakken’ en een koop wil sluiten?
Antwoord 13: Verkopers hebben er in eerste instantie voor gekozen om gegadigden de kans te geven mee te doen aan een inschrijfprocedure (zie vraag 11). Echter hebben ze er ook begrip voor dat dit voor belangstellenden erg stressvol kan zijn. Vandaar dat we wijzen op de volgende mogelijkheid: indien een kandidaat op voorhand een voor verkopers acceptabel bod uitbrengt willen ze overwegen om de inschrijfprocedure te annuleren. Op die manier kunnen we belangstellenden die niet mee willen doen aan een inschrijfprocedure toch een kans bieden. Het mag duidelijk zijn dat dit dan een bod zonder ontbindende voorwaarden zal moeten zijn.

Vraag 14: m.b.t. fundering: is het nodige om te heien?
Antwoord 14: dit is van meerdere factoren afhankelijk (met name gewicht gebouw en constructie). Voor een vergunning zal een sonderingsonderzoek plaats moeten vinden. Dat is nog niet uitgevoerd. In de omgeving is van een aantal locaties bekend dat er geen heiwerk nodig was omdat de harde zandlaag op ca. 1 meter diep aangetroffen werd. Dat geeft uiteraard geen garantie voor deze locatie.

Appje sturen?