Gorredijk


Prachtig gelegen aan de turfroute, waar jaarlijks ongeveer 1000 bootjes doorheen varen. Het terras van de vergulde turf ligt naast de Sluis en de Hoofdbrug. Daar is iedere woensdag ook de gezellige weekmarkt. Gorredijk heeft diverse basisscholen, en ook het voortgezet onderwijs van de BHS staat hoog aangeschreven. Het is een prachtig winkelcentrum waarbij met name de moderne Albert Heijn en Rinsma Fashion als grote trekkers genoemd mogen worden.

Kenmerkend voor de Hoofdstraat is het prachtige gebouw van het museum Opsterland. Natuurlijk ontbreekt een artsencentrum en een apotheek niet in het dorp. Ook voor senioren is het dus prima wonen hier.

Vrijwel alle sporten kun je beoefenen in Gorredijk, en ook heeft Gorredijk nog een eigen openlucht zwembad deze wordt gerund door vrijwilligers. Ook ontbreken de groene longen van het dorp niet, deze zijn in gebruik als park of als speelvelden voor de jongere kinderen. Er zijn diverse gezellige woonwijken rond het centrum. De jongste wijk is de wijk Loevestein.

 

Wiki:
Door het centrum van Gorredijk loopt de Opsterlandse Compagnonsvaart. Gorredijk is een zogenaamde “Vlecke” die door turfwinning is ontstaan. Gorredijk was in het verleden met name de plaats waar spullen werden ingevoerd, opgeslagen en verhandeld. Een bijnaam van de Gordyksters is dan ook “handjeklappers”. Tot 20 jaar terug stond de Gordykster Merke (jaarmarkt) nog bekend om z’n veehandel, maar dat is nu verleden tijd. In Gorredijk werd veel turf doorgevoerd, met name uit de streek achter Tijnje. Er was in de regio bittere armoede. Jacob van Lennep zegt er in 1823 het volgende over: ‘Iets westelijker dan het Heereveen ligt de Gordijcke, waar nog eenige halve wilden of holbewoners woonen, wier huizen half onder den grond zijn en die van roof en bedelarij leven. Van de drie misdadigers welke in Friesland gevonnisd worden is er één uit die plaats.’

Vroeger zag Gorredijk er anders uit. Uitgestrekte hoogveengebieden bedekten Zuidoost-Friesland. Dit veen werd later afgegraven en deze “industrie” trok heel wat mensen naar deze toen schaars bevolkte streken. De oorspronkelijke bewoners waren boeren. Zij verbouwden: boekweit, haver, rogge, erwten, bonen, vlas en kruiden. Verder hielden ze schapen en bijen. Runderen werden nog maar weinig gehouden.

De Kortezwaagster boeren zullen misschien hun hooi voor een deel hebben gehaald uit de lage landen tussen Tijnje en Terwispel. Ze zullen ook wel stukjes heide hebben ontgonnen in en bij de Gorrevenen, die in de richting van het huidige Jubbega gelegen waren. Deze Gorrevenen werden in de zeventiende eeuw door de Heren Compagnons afgegraven. Vooral Jonker Dekema had hier veel bezittingen. Jonkersland had ook Dekema’s land kunnen heten.

Voor het vervoer van turf was een kanaal nodig. In 1622 was dit er nog niet, maar in 1630 wordt het genoemd. Het doorgraven van de Hegedyk omstreeks 1631 wordt beschouwd als “beginpunt” van de veenkolonie Gordyk. Er kwam dus een kanaal naar de Gorrevenen. Er kwam een eerste huis bij de “Hooge wech”, spoedig gevolgd door meerdere. Over het gat in de dijk kwam een hooghout, waar de turfscheepjes met gestreken mast onderdoor konden varen. In 1633 is sprake van: “Seeckere huijs, seuen roede lang en twee voet breet, staende te corteswagen bij de hoogewech en de Heerensloot”.